Αναρτήθηκε στις:12-12-17 21:39

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου


ΜΕ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ


Την Τετάρτη 13-12-2017 και ώρα 9.30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 07-12-2017 έκτακτης συνεδρίασης.

1. Κατάρτιση του σχεδίου της 7ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2017 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

2. Έγκριση του από 23-11-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-10-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Οδού Λούτσας – Κουκουλίου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α.

3. Έγκριση του από 05-12-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-11-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σαρζανέτ και επενδεδυμένης τάφρου στην επαρχιακή οδό Δίστρατο-Κεντρικού της ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 65.000,00 € με Φ.Π.Α.

4. Έγκριση χορήγησης 7ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά», αναδόχου «ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ», μέχρι την 30-06-2018.

5. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια Η/Μ υλικών για επέκταση δικτύων στο κλειστό γυμναστήριο βαρέων αθλημάτων», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2017ΕΠ53000002.

6. Έγκριση του από 30-11-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 07-11-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση επαρχιακής οδού Κάτω Λίππα - Αχλαδέα», προϋπολογισμού 60.000,00 € με Φ.Π.Α.

7. Έγκριση του από 05-12-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 21-11-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Μουζακαίους», προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α.

8. Έγκριση του από 01-12-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 28-11-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Βραδέτο», προϋπολογισμού 40.000,00 με Φ.Π.Α.

9. Κατακύρωση του αποτελέσματος της της από 19-10-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αναβάθμιση ισόπεδου κόμβου Κουτσελιού και βελτίωση βατότητας περιμετρικών οδών στην 2η Επαρχιακή οδό», προϋπολογισμού 74.000,00 με Φ.Π.Α.

10. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμών για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, για το έτος 2018.

11. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την άμεση αποκατάσταση καθιζήσεων στο Μέτσοβο και το Ανήλιο», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2017ΕΠ53000002.

12. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση της βατότητας κτηνοτροφικών μονάδων στην Τ.Κ. Ραφταναίων της Π.Ε. Ιωαννίνων» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002.

13. Έγκριση του Πρακτικού Νο2/04-12-2017 της Επιτροπής Διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού για την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2018 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

14. Έγκριση διενέργειας, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και έξοδα δημοσίευσης του νέου ηλεκτρονικού ανοικτού (διεθνούς) διαγωνισμού (άνω των ορίων του Ν.4412/2016), για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία της Σ.Υ.Δ.», προϋπολογισμού € 327.170,76 με ΦΠΑ, της Πράξης «Κατασκευή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης(Σ.Υ.Δ.)», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΉΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5000169.

15. Έγκριση παράτασης ισχύος των συμβάσεων του ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και των νομικών προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της.

16. Έγκριση ανάθεσης της απομαγνητοφώνησης των Πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, για το έτος 2018.

17. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων PVC Φ 140 - Φ 160 /16 atm για αντικατάσταση κάθετων δικτύων άρδευσης του ΤΟΕΒ Κρύας – Λαψίστας, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2014ΕΠ53000008.

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.

19. Έγκριση κατανομής δαπανών του κονδυλίου «Εκούσιοι αναδασμοί (Αποζημιώσεις Ηρτημένης Εσοδείας) Π.Ε. Ιωαννίνων» έτους 2017 του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.).

20. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας υλικών για την εκτέλεση του προγράμματος «Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για Γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, Μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων» της ΣΑΜ 581 (ΚΑΕ:2014ΣΜ58100000), για την Π.Ε. Ιωαννίνων.

21. Έγκριση δαπανών για τη φιλοξενία ομάδα εμπορικών αντιπροσώπων από τη Γερμανία, που θα επισκεφθεί την περιοχή της Ηπείρου, κατά το χρονικό διάστημα 15-20/12/2017.

22. Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση του Βαγγελίδη Γρηγορίου, ειδικού συνεργάτη της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων, στη Θεσσαλονίκη, την 12-12-2017 προκειμένου να συμμετάσχει σε τεχνική συνάντηση, μεταξύ των εταίρων του έργου με ακρωνύμιο G.A.T.E. του Προγράμματος “INTERREG IPA CBC PROGRAMME GREECE – ALBANIA 2014 - 2020” και της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος.

23. Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση των: Τριάντου Σοφίας, Προϊσταμένης του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων & Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Καλλιόπης Τέσια, αποσπασμένης υπαλλήλου στο Γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων και Βαγγελίδη Γρηγορίου, ειδικού συνεργάτη της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων, στο Μπάρι στης Ιταλίας στις 17-19/12/2017 προκειμένου να συμμετάσχουν σε τεχνική συνάντηση η οποία αφορά τα εγκεκριμένα έργα ERMIS, PALIPSEST και MEDDINO (18-12-2-17) και το έργο C-NOVATEK (19-12-2017) του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».

24. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.

25. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι – όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας», προϋπολογισμού € 2.600.000,00 με ΦΠΑ.

26. Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση διανομαρχιακού δρόμου Άρτας- Ευρυτανίας (τμήμα Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη Δήμου Τετραφυλλίας - Α' φάση» αναδόχου «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.», μέχρι την 30-04-2018.

27. Έγκριση πραγματοποίηση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια σιδήρων και στεγανωτικών υλικών για το στέγαστρο του ΚΤΕΟ ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 12.000,00 με ΦΠΑ.

28. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας υλικών για την εκτέλεση του προγράμματος «Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για Γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, Μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων» της ΣΑΜ 581 (ΚΑΕ:2014ΣΜ58100000), για την Π.Ε. Άρτας.

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Προνοιακών Ιδρυμάτων, Φορέων Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα της Π.Ε Άρτας, για το οικονομικό έτος 2017.

30. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 (αυθημερόν), για να παραβρεθεί στη Συνεδρίαση Εποπτικού Συμβουλίου ΕΝΠΕ και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Δήμου το ίδιο διάστημα, για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη και έγκριση των σχετικών δαπανών.

31. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης, για υπηρεσίες αποθήκευσης χώρων συντήρησης τροφίμων 1-4οC - αποθηκευτικούς χώρους για ξηρό φορτίο και υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης με ηλεκτροκίνητα περονοφόρα στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), της Π.Ε. Άρτας.

33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής των οχημάτων & μηχανημάτων της ΠΕ Άρτας.

34. Έγκριση του Πρακτικού Ι/11-12-2017 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική προσφορά) της Επιτροπής Διεξαγωγής του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της (ΟΑΕΔ - ΚΕΤΕΚ (ΕΠΑΣ) Άρτας και ΒΝΣ Άρτας) για τα έτη 2018 και 2019, ενδεικτικού συνολικού πρoϋπoλoγισμoύ 165.728,48 € με ΦΠΑ.

35. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

36. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας εγγράφων -δεμάτων καθώς και δεμάτων εντός ψυγείου των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Άρτας για το έτος 2018.

37. Συγκρότηση και ορισμός των μελών των Επιτροπών του άρθρου 221 παρ. 11 του Ν. 4412/2016 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για το έτος 2018.

38. Έγκριση δαπάνης για την μετακίνηση της Χρυσούλας Βόιδαρου, Δ/ντριας Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Άρτας στην Αθήνα για τη συμμετοχή της: α) σε Σύσκεψη του Προγράμματος ΤΕΒΑ που θα πραγματοποιηθεί στις 13-12-2017 και β) στο 13ο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας με τίτλο «Συμπληρωματικότητα και συνέργειες στη φροντίδα υγείας: η υπέρβαση της «κατακερματισμένης» ιατρικής περίθαλψης», που θα πραγματοποιηθεί 12 έως και 14-12-2017.

39. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 30-11-2017, σύμφωνα με την αριθμ. 139225/8797/01-12-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας (βροχόπτωση – χαλαζόπτωση) που έπληξε τον Νομό Θεσπρωτίας στις 30-11-2017.

40. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 11-11-2017, για επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας (βροχόπτωση – χαλαζόπτωση) που έπληξε τον Νομό Θεσπρωτίας στις 11-11-2017 (φαινόμενο «Ευρυδίκη»), σύμφωνα με την αριθμ. 128711/8088/13-11-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την αριθμ. 38/1874/20-11-2017 (στ. 6 και 11) απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

41. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών του Προγράμματος καταπολέμησης κοινών και ανωφελών κουνουπιών για το έτος 2017 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.

42. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών συντήρησης προγραμμάτων (SOFTWARE) για το ΚΤΕΟ της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

43. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Παρακολούθηση θαλασσίων τοξικών μικροφυκών στις εκβολές Καλαμά της Π.Ε. Θεσπρωτίας».

44. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

45. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

46. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, σε εκτέλεση της αριθμ. 12/2017 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας.

47. Έγκριση τροποποίησης – παράτασης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Θεσπρωτίας, σχολικού έτους 2017-2018.

48. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας υλικών για την εκτέλεση του προγράμματος «Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για Γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, Μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων» της ΣΑΜ 581 (ΚΑΕ:2014ΣΜ58100000), για την Π.Ε. Θεσπρωτίας.

49. Έγκριση του από 05-12-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Διαγράμμιση – σήμανση εθνικής οδού τμήματος Παραμυθιά – Γλυκή», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.

50. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντιπλημμυρικά έργα στο Δ.Δ. Βρυσούλας του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 30.100,00 με ΦΠΑ.

51. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή οδού αντιπυρικής προστασίας στο Δ.Δ Στεφάνης – Γ΄ φάση», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.

52. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στο Δ.Δ. Μύτικα του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 25.000,00 με ΦΠΑ.

53. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση οδικών τμημάτων στο Δ.Δ. Φιλιππιάδας - Τσιμεντόστρωση αγροτικής οδού (Μπουσούλιζα) Αντιπλημμυρικά έργα στο Δ.Δ. Τύριας Δήμου Ζηρού», προϋπολογισμού € 96.000,00 με ΦΠΑ.

54. Έγκριση του από 23-11-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Άμεση σήμανση και επούλωση επικινδύνων φθορών – λάκκων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 15.000,00 με ΦΠΑ.

55. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 25-10-2017, 13-11-2017 και 15-11-2017 για επείγουσες εργασίες: Α) σταθεροποίησης πρανών ποταμού Αχέροντα ανάντη της γέφυρας Καστριού προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, Β) αποκατάστασης βατότητας στην 5η επαρχιακή οδό λόγω καθίζησης από έντονα καιρικά φαινόμενα στην Τ.Κ. Ανθούσας και Γ) αποκατάστασης και ενίσχυσης αναχωμάτων του ποταμού Λούρου για αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/510/25-10-2017, Φ.301/572/13-11-2017 και Φ.301/581/15-11-2017 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, και την αριθμ. 38/1881/20-11-2017 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

56. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας υλικών για την εκτέλεση του προγράμματος «Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για Γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, Μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων» της ΣΑΜ 581 (ΚΑΕ:2014ΣΜ58100000), για την Π.Ε. Πρέβεζας.

57. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών απεντόμωσης των χώρων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Πρέβεζας.

58. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας οικολογικών πάνινων τσαντών με το λογότυπο του TEBA, στα πλαίσια της υλοποίησης του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής(ΤΕΒΑ/FEAD), για την Κοινωνική Σύμπραξη της Π.Ε. Πρέβεζας.

59. Έγκριση ανάθεσης της επισκευής του φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας και προμήθειας των απαιτούμενων ανταλλακτικών.

60. Έγκριση χορήγησης επιδομάτων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Πρέβεζας, σχολικού έτους 2017-2018.

61. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Πρέβεζας, σχολικού έτους 2017-2018.

62. Έγκριση διόρθωσης της αριθμ. 31/1523/4-10-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, αναφορικά με τη μεταφορά μαθητών Α/μιας και Β/μιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Πρέβεζας, σχολικού έτους 2017-2018.

63. Έγκριση ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Προμήθεια συστήματος ψηφιοποίησης ακτινογραφιών» προϋπολογισμού 10.000,00 € του έργου της ΣΑΕΠ 030 με ΚΑ2012ΕΠ03000012.

64. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την παροχή υπηρεσιών αναγόμωσης πυροσβεστήρων που είναι εγκατεστημένοι στα κτήρια στέγασης των υπηρεσιών και την επισκευή καθισμάτων εργασίας των υπαλλήλων της Π.Ε. Πρέβεζας.

img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ