Αναρτήθηκε στις:04-01-23 13:42

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου


Την Πέμπτη 05-01-2023, και ώρα 09:30 συνεδριάζει- μέσω τηλεδιάσκεψης- η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.

2. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού περιοχής Αμαράντου Κόνιτσας», αναδόχου «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».

3. Έγκριση του από 29-12-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου από Βαπτιστή έως Μιχαλίτσι», προϋπολογισμού € 140.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

4. Έγκριση του Πρακτικού Νο3/23-12-2022 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας ανοιχτού (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για το έτος 2023, συνολικού προϋπολογισμού 1.530.658,63 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

5. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 205021/13898/30-12-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού, του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου», για το Σ.Μ.Α. Πρέβεζας.

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου έτους 2023, για υπηρεσιακές ανάγκες για τον έλεγχο επενδύσεων ενταγμένων στους Αναπτυξιακού Νόμους, 3299/2004, Ν.3908/11 και Ν.4399/2016.

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2023, για τις υπηρεσιακές ανάγκες με σκοπό την επίβλεψη των έργων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας του ΕΣΠΑ Ηπείρου.

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού των πληροφοριακών συστημάτων των λειτουργικών περιοχών Λογιστικής, Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων και Μισθοδοσίας, για όλες της Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2023.

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου και της Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2023.

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων, για την απόδοση των κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και τρίτων της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2023.

11. Επικαιροποίηση αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τις δαπάνες δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου.

12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση διανομαρχιακού δρόμου Άρτας Ευρυτανίας (Τμήμα Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη Δήμου Τετραφυλλίας Β΄ Φάση)», αναδόχου «Κ/Ξ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. – ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-08-2023.

13. Επικαιροποίηση της αριθμ. 5/331/02-03-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συλλογή τεχνικών στοιχείων για την ολοκλήρωση μελετών κατασκευής κυκλικών κόμβων στο οδικό δίκτυο ΠΕ Άρτας στις θέσεις: Άγιος Σπυρίδωνας, Κωστακιοί και Γαβριά (παροχή υπηρεσιών)».

14. Έγκριση ανακλήσεων αδιάθετων υπολοίπων τέλους χρήσης έτους 2022 της Π.Ε. Άρτας.

15. Έγκριση του από 03-01-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 03-01-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Προδρομίου στην Ε.Ο. Παραμυθιάς – Γλυκής», προϋπολογισμού 700.000,00 € με ΦΠΑ.

16. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2023.

17. Έγκριση του από 29-12-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-12-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα αντιστηρίξεων, άρσης καταπτώσεων, ασφαλτοστρώσεων, καθαρισμού υπαρχόντων τεχνικών και κατασκευής νέων, σήμανσης και ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 243.638,70 με ΦΠΑ.

18. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/28-12-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών – πολυμηχανημάτων – φωτοαντιγραφικών, γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, των Δ/νσεων Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ν. Πρέβεζας, για το έτος 2023», συνολικού προϋπολογισμού 75.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

19. Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2022.

20. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης πιστώσεων και δέσμευσης πολυετών υποχρεώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας.

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή μισθοδοσίας υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υποστήριξη της λειτουργίας του Περιφερειακού Κοινωνικού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, για το έτος 2023.

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή μισθοδοσίας υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ., ειδικότητας Κτηνιάτρων (Π.Ε.) για το έτος 2023.

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια Λοιπού Εξειδικευμένου Εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου COOFHEA 2», για το Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Φιλιατών, προϋπολογισμού € 136.550,00 με ΦΠΑ, του Προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ