Αναρτήθηκε στις:01-11-18 15:14

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου


Την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 9:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

(Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 23-10-2018 συνεδρίασης)

1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 03-09-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες πιστοποίησης και συντήρησης στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 88.500,00 € με ΦΠΑ.

2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 01-08-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση βελτίωση Ε.Ο. Πρέβεζας - Πάργας», προϋπολογισμού 200.000,00€ με Φ.Π.Α.

3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 29-08-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στο εθνικό οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.

4. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 26-10-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.

5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση στέγης παλαιού Δημοτικού Σχολείου Σερβιανών», προϋπολογισμού 64.000,00 € με ΦΠΑ.

6. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου προς Αετομηλίτσα».

7. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση δρόμων πρόσβασης σε πτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου Μετσόβου (προμήθεια σκυροδέματος)».

8. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού Τ.Κ. Βαθυπέδου Ιωαννίνων (θέση Γκούρα Μάρε)», αναδόχου «Σ.Πουλιάνος & Σία Ε.Ε.».

9. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποχέτευση ομβρίων επί της 9ης επαρχιακής οδού στην Τ.Κ. Βαργιάδων», προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ.

10. Έγκριση του Πρακτικού 2/19-10-2018 (έλεγχος και αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού, προϋπολογισμού € 204.000,00 με ΦΠΑ, με αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο «ADRION 5 SENSES – BuildingtheADRIONBrandNameinTourism: IndulgingallfiveSenses», στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας InterregADRION 2014-2020 του έργου της ΣΑΕΠ 3182 με ΚΑ 2018ΕΠ31820001.

11. Έγκριση του από 24-10-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας (ταχυμεταφορά με courier), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2019.

12. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου«Προμήθεια γαλβανισμένης λαμαρίνας σε σχήμα Π για την κάλυψη τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Κόνιτσας», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2017ΕΠ53000002.

13. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε.Ιωαννίνων.

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ψυκτών και αναλόγων φιαλών με νερό για χρήση στο Τμήμα ΚΤΕΟ Ιωαννίνων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων.

15. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας ξυλείας για την επισκευή και συντήρηση γεφυρών τύπου μπέλεϋ των Τ. Κ. Μηλιωτάδων – Καρυών του Δήμου Ζαγορίου και της Τ.Κ. Δροσοπηγής του Δήμου Κόνιτσας.

16. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην 4η Γιορτή Μελιού.

17. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε road-show και συναντήσεις στην Ολλανδία και έγκριση μετακίνησης και σχετικών δαπανών για τη μετάβαση υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου στην Ολλανδία για την εκπροσώπησή της.

18. Έγκριση δαπάνης,διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση PHILOXENIA 2018, που διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη το διάστημα 9-11/11/2018 και έγκριση δαπανών για τη μετάβαση υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου στην Θεσσαλονίκη για την στελέχωση του περιπτέρου της.

19. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για την υλοποίηση προωθητικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκθέσεις προώθησης προϊόντων.

20. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση FoodPanorama Expo & Οινογεύσεις 2018 που διοργανώνεται στη Λευκωσία της Κύπρου το διάστημα 8-9/12/2018 και έγκριση μετακίνησης και σχετικών δαπανών για τη μετάβαση υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου στην Λευκωσία για την στελέχωση του περιπτέρου της.

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων σε εκδόσεις.

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Οικονομίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, Χρήστου Αριστούλας και Σκλιβανίτη Ελένης, στη Θεσσαλονίκη από 25-11-2018 έως και 30-11-2018 για τη συμμετοχή τους στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα (Σεμινάριο) του Εθνικού Κέντρου δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με τίτλο: «Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης /ΔΙΓΕΛΠ-RICAII».

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων.

24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αθλητικού υλικού για την Αθλητική Ομάδα Καλαθοσφαίρισης της Περιφέρειας Ηπείρου.

25. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων«Προμήθεια υλικών αποκατάστασης βάθρων γέφυρας Γκόγκου».

26. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος και αδρανών υλικών για την αποκατάσταση βατότητας στα όρια των Δ.Δ Παρακαλάμου και Βήσσανης».

27. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων«Εργασίες καθαρισμού και διευθέτησης ποταμού στα όρια του Δ.Δ. Βοβούσας».

28. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας«Βελτίωση βατότητας δρόμου Κρυονέρι – Ναζαίοι Δ.Κ. Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 220.000,00 € με Φ.Π.Α.

29. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση δρόμου από θέση "Ζάβατο" μέχρι θέση "Μορσί" στην ΤΚ Πιστιανών ΠΕ Άρτας – Β’ φάση»,προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α.

30. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση πρόσβασης στον οικισμό Παλεολάκκα Τ.Κ Τετρακώμου ΠΕ Άρτας από Ε.Ο Αθαμάνιο – Τετράκωμο», προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α.

31. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 04-09-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Ασφαλτόστρωση του δρόμου πρόσβασης στη Γέφυρα Γκολφαρίου (Β΄ Φάση)», προϋπολογισμού 80.000,00 € με Φ.Π.Α.

32. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 19-09-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επιδιόρθωση αναχωμάτων και καθαρισμός κοίτης χειμάρρων και τάφρων ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 150.000,00 € με Φ.Π.Α.

33. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 06-09-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης εντός της Τ.Κ Κορφοβουνίου Άρτας», προϋπολογισμού 25.000,00 € με Φ.Π.Α.

34. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 30-10-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση στραγγιστικών τάφρων πεδιάδας Άρτας έτους 2018», προϋπολογισμού 37.800,00 € με Φ.Π.Α.

35. Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περάτωσης, μετ’ αναθεωρήσεως, εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Άρτας «Βραχίονες προστασίας και εκβάθυνση εκβολών τάφρων Φιδοκάστρου, Σαλαώρας και Νεοχωρίου» (υποέργο: Εκβάθυνση, προστασία και έργα παραβολής σκαφών καναλίου Νεοχωρίου)», αναδόχου συμπραττόντων γραφείων μελετών «Γεώργιος Διακογεωργίου, Κωνσταντίνος Κανδυλιώτης, Κορίνα Μαρίνου, “ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ”, Φωτεινή Τσάφου, “ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΕ”».

36. Έγκριση ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας«Προμήθεια υλικών κατασκευής μεταλλικού στεγάστρου ΚΤΕΟ» της Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού δαπάνης € 12.000,00 με ΦΠΑ, βάσει του από 18-10-2018 Πρακτικού της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών.

37. Έγκριση ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας«Παροχή υπηρεσιών για τη συλλογή κτηματολογικών και υψομετρικών στοιχείων για την βελτίωση του παραλίμνιου δρόμου (α' φάση): Έλατος Κορφοβουνίου - Αβαρίτσα - Βαρουχαίικα - Κυπρίστα - Άμμος»,προϋπολογισμού δαπάνης € 23.000,00 με ΦΠΑ, βάσει του από 25-10-2018 Πρακτικού της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών.

38. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό του ρέματος ‘’Παλιομαύρα’’ Τ.Κ Γραμμενίτσας»της Π.Ε. Άρτας.

39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 117/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και σύμφωνα με την αριθμ. 34/2167/12-10-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

41. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

42. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση προγράμματος κοινωφελούς απασχόλησης, έργου που χρηματοδοτείται από τα τέλη Αδειών Κυκλοφορίας και μεταβίβασης αυτοκινήτων της Π.Ε Άρτας έτους 2018 και δαπάνης για υπό μετάταξη υπάλληλο.

43. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Σωστικές εργασίες των τοιχογραφιών στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Κομμένου Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».

44. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 25-10-2018, σύμφωνα με την αριθμ. 152432/8230/25-10-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για άμεσο καθαρισμό ρεμάτων και αποκατάσταση βατότητας οδών προς αγροκτηνοτροφικές μονάδες ενόψει χειμερινής περιόδου.

45. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή Α) από 04-09-2018 για καθαρισμούς και συντήρηση αποστραγγιστικών τάφρων παρακείμενων της εθνικής οδού Ηγουμενίτσας – Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσας – Μαυροματίου στις θέσεις Μαυρούδι και Νέα Σελεύκεια ενόψει της χειμερινής περιόδου, σύμφωνα με την αριθμ. 120317/6757/04-09-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την αριθμ. 31/1870/14-09-2018 (υπό στ. 6) απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής και Β) από 20-09-2018, για άμεσο καθαρισμό ρεμάτων και αποκατάσταση βατότητας οδών προς κτηνοτροφικές μονάδες εν όψει χειμερινής περιόδου, σύμφωνα με την αριθμ. 129955/7264/20-09-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την αριθμ. 32/1959/24-09-2018 (υπό στ. 2,5,7,12,14 & 15) απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.

46. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή από 02-10-2018, για άμεσο καθαρισμό ρεμάτων και αποκατάσταση βατότητας οδών προς κτηνοτροφικές μονάδες εν όψει χειμερινής περιόδου, σύμφωνα με την αριθμ. 136117/3503/01-10-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας,και την αριθμ. 34/2125/12-10-2018 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.

47. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή από 11-10-2018, για άμεσο καθαρισμό ρεμάτων και αποκατάσταση βατότητας οδών προς αγροκτηνοτροφικές μονάδες ενόψει χειμερινής περιόδου, σύμφωνα με την αριθμ. 142525/7835/10-10-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την αριθμ. 34/2155/12-10-2018 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.

48. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας (υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων, Αμοιβές χειριστών μηχανημάτων έργου με σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου και εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, Δημοσιεύσεις προκηρύξεων).

49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την απόδοση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορώντης Π.Ε. Θεσπρωτίας.

50. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών εκτέλεσης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Θεσπρωτίας.

51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργωντης Π.Ε. Θεσπρωτίας, Δήμητρας Γούλα και Μαρίας Ντάρα, για τη συμμετοχή τους στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚΔΔΑ) και θα διεξαχθεί στην Αθήνα από 12 έως 16-11-2018.

52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση του υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας – Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Ιωάννη Κίτσιου, Γεωπόνου, για τη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα (σεμινάριο) του E.Φ.Ε.Τ. με τίτλο «FoodFraud – ΕΜΑ – Δόλιες πρακτικές – Τεχνικές ανίχνευσης νοθείας - VACCP» που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα από 12έως 14-11-2018.

53. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συνδιοργάνωση της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τον Αθλητικό Σύλλογο TEKWON-DO ΕΡΜΗΣ Θεσπρωτίας, της Αθλητικής Εκδήλωσης με την επωνυμία: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα TAEKWON-DO Παίδων-Κορασίδων-Παμπαίδων-Παγκορασίδων στην Ηγουμενίτσα».

54. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Αλιείας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Κωνσταντινίδη Ευάγγελου, για τη συμμετοχή του στο «3ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος HydroΜediT 2018», με θέμα «Γαλάζια Βιοτεχνολογία στους Έμβιους Υδατικούς Πόρους», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στον Βόλο, από 8 έως 11 Νοεμβρίου 2018.

55. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση ομβροδεξαμενής και πρόσβασης προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στα όρια του Δ.Δ. Τσαμαντά Θεσπρωτίας».

56. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σκυροδέματος για την αποκατάσταση βατότητας στην περιοχή του Ωρωπού».

57. Έγκριση του από 25-10-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-10-2018 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Τεχνικά έργα ανάσχεσης βραχοπτώσεων ανάντη πρανούς τμήματος Πάργα – Ανθούσα της 5ης Επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.

58. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε Πρέβεζας, οικ. έτους 2018 για το υποέργο «Συντήρηση-βελτίωση οδού Ν. Σινώπης–Κανάλι-Εθνική οδός Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ, του έργου «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Υπουργείου Εσωτερικών».

59. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθεια υλικών και εργαλείων εξοπλισμού συνεργείου της Π.Ε Πρέβεζας.

60. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/497, 498, 499 & 500/23-10-2018 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας για την παροχή έργου από 19-10-2018 για επείγουσες εργασίες καθαρισμού κοίτης ρεμάτων στις περιοχές Ωρωπού, Θεσπρωτικού & Βαλανιδόραχης και αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων προς κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή Κυψέλης Π.Ε. Πρέβεζας.

61. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/504 & 505/30-10-2018 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας για την παροχή έργου από 26-10-2018 για επείγουσες εργασίες Α) αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων στην περιοχή Μεγάδενδρου – Καστροσυκιάς και Μυρσίνης και Β) καθαρισμού από πεσμένα δέντρα της κοίτης του ποταμού Αχέροντα από Γέφυρα Μεσοποτάμου έως Γέφυρα Καστριού.

62. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2018.

63. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Π.Ε. Πρέβεζας για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

64. Μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας σχολικού έτους 2018-2019 με Δημόσια συγκοινωνία (Ε.Μ.Δ.)και επιδότηση μαθητών.

65. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2018-2019 και έγκριση των όρων της πρόσκλησης, συνολικού προϋπολογισμού 161.738,31 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α.

66. Έγκριση του Πρακτικού 6ο/24-10-2018 της Επιτροπής Διενέργειας του Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού (Α/Α Συστήματος: 17841) για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυµηχανηµάτων και λοιπού ηλεκτρονικού και μηχανικού εξοπλισμού, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας» συνολικού προϋπολογισμού 107.000,00 € με ΦΠΑ.

67. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Πρέβεζας.

68. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση των υπαλλήλων του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, Μαυριά Αλεξάνδρας και Σκουλίκα Βαρβάρας, για συμμετοχή τους σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με θέμα «Εφαρμογή του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» που θα πραγματοποιηθεί από 15 έως 16 Νοεμβρίου 2018 στα Ιωάννινα.

69. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση του υπαλλήλου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, Κοτσαρίνη Μιχαήλ, για τη συμμετοχή του σε κλιμάκιο επιθεωρητών του Υπ.Α.Α.Τ. για επιθεωρήσεις στον τομέα ζωοτροφών από 19 Νοεμβρίου έως και 23 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.

70. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, Μαρίας Χασκή, Γεωπόνου,για τη συμμετοχή της στο εκπαιδευτικό σεμινάριο για το Μέτρο 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά Μέτρα» - Δράση 10.1.4: «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα», που διοργανώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, στις 06-11-2018 στην Αθήνα.

71. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας,Κέντρου Αγαθή, Ακοβιτιώτη Κων/νο και Στούμπου Γιαννούλα, για τη συμμετοχή τους στο «3ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος HydroΜediT 2018», με θέμα «Γαλάζια Βιοτεχνολογία στους Έμβιους Υδατικούς Πόρους», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στον Βόλο, από 8 έως 11 Νοεμβρίου 2018.

72. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στα όρια της Δ.Ε Μαστοροχωρίων Δήμου Κόνιτσας».

73. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιπλημμυρική προστασία στα όρια του Δ.Δ. Αρτοπούλας (προμήθεια υλικών)».

74. Έγκριση παράτασης του χρόνου υποβολής του Παραδοτέου Ι της σύμβασης για την «Παροχή Υπηρεσιών για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημόσιων Κτιρίων και Εγκαταστάσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο του έργου «Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δημόσιος Οδοφωτισμός και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται, από το Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ).

75. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 3697/31.10.2018 Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί έγκρισης δαπάνης για τη μετακίνηση του Αριστοτέλη Μπακόλα, Δ/ντή Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα, από 1 έως 02-11-2018, για τη συμμετοχή του σε προγραμματισμένες συναντήσεις στη Γενική Γραμματεία Υποδομών, στην Δ/νση Αντιπλημμυρικών έργων και στη Δ/νση ΕΥΔΕ/ΚΕΣΤ για έργα της Π.Ε. Άρτας.
img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

imgimg