Αναρτήθηκε στις:27-07-21 12:41

Κτηματολόγιο: Ιδρύεται το Υποκατάστημα Άρτας


Από 1η Αυγούστου το Κτηματολογικό Γραφείο Άρτας μεταπίπτει στο νέο Φορέα του Κτηματολογίου και το υποθηκοφυλακείο Φιλιππιάδας θα ανήκει στο Κτηματολογικό Γραφείο ΆρταςΔημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση που αφορά την «Κατάργηση του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Άρτας - Σύσταση Υποκαταστήματος Άρτας στο Κτηματολογικό Γραφείο Ηπείρου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο-Τροποποίηση της τοπικής αρμοδιότητας του Υποκαταστήματος Πρέβεζας (Β’ 4443/2019)». Συγκεκριμένα το ΦΕΚ αναφέρει:


«Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 (Α ́ 5), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4602/2019 (Α ́ 45) και το άρθρο τρίτο της από 24.12.2019 ΠΝΠ (Α ́ 212), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4664/2020 (Α ́ 32) και ειδικότερα της παρ. 7 του άρθρου 1, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 15, των παρ. 1 και 4 του άρθρου 18, της παρ. 3 του άρθρου 20 και της παρ. 11 του άρθρου 40.

2. Την υπ’ αρ. 88/5/21.11.2019 απόφαση του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Φιλιππιάδας - Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Πρέβεζας - Σύσταση Υποκαταστήματος Πρέβεζας στο
Κτηματολογικό Γραφείο Ηπείρου του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Β’ 4443).

3. Την υπ’ αρ. 2127643/12.07.2021 Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά η δαπάνη αυτή βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου

Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο», αποφασίζει:

Άρθρο 1

1. Το Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Άρτας, μετά την παρέλευση της 31.07.2021, καταργείται.

2. Συστήνεται το Υποκατάστημα Άρτας στο κατά την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018 Κτηματολογικό Γραφείο Ηπείρου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, με έδρα την Άρτα, στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται τα ακίνητα της τοπικής αρμοδιότητας του καταργούμενου Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Άρτας, όπως αυτή ισχύει μέχρι την κατάργησή του.

3. Ημερομηνία για την έναρξη λειτουργίας του Υποκαταστήματος Άρτας ορίζεται η 01.8.2021, ημέρα Κυριακή.

4. Τα ακίνητα της τοπικής αρμοδιότητας του καταργηθέντος πρώην Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Φιλιππιάδας, όπως αυτή ίσχυε μέχρι την κατάργησή του και που, με την παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ’ αρ.88/5/21.11.2019 απόφασης ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 4443), υπήχθησαν στην τοπική αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος Πρέβεζας, όπως συστήθηκε με την ίδια απόφαση, από την ημερομηνία που αναγράφεται στην παρ. 3 του παρόντος, υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος Άρτας της παρ. 2 και από την ίδια ημερομηνία τροποποιείται κατά το μέρος αυτό η οριζόμενη στην παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 88/5/21.11.2021 απόφασης (Β’ 4443) τοπική αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος Πρέβεζας.

Άρθρο 2

1. Από την ημερομηνία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 1 για την έναρξη λειτουργίας του Υποκαταστήματος Άρτας, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Στον Προϊστάμενο ανατίθενται και οι αρμοδιότητες της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018 για τη λειτουργία και τήρηση του Εθνικού Κτηματολογίου για τα κτηματογραφημένα ακίνητα που εμπίπτουν στην τοπική αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος Άρτας κατά το άρθρο 1 της παρούσας και μέχρι την έναρξη της λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Ηπείρου κατά την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018.

β) Προϊστάμενος τοποθετείται σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4512/2018 η πρώην Έμμισθη Υποθηκοφύλακας Χρυσιής Κολιάτσου του Κων/νου (ΑΔΤ Τ 861559), που υπηρετούσε στο καταργούμενο Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Άρτας του άρθρου 1 της παρούσας.

γ) Συντρέχουν αυτοδίκαια οι προβλεπόμενες στην παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4512/2018 συνέπειες για τη μεταφορά και ένταξη στον Φορέα του υπηρετούντος στο καταργούμενο Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Άρτας προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στις θέσεις της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, υπό τις προβλεπόμενες στην ίδια παρ. νόμιμες προϋποθέσεις.

2. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Ηπείρου, το Υποκατάστημα Άρτας που, κατά της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4512/2018 οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος του ίδιου Κτηματολογικού Γραφείου, υπάγεται διοικητικά στο Γενικό Διευθυντή του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο».img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ