Αναρτήθηκε στις:27-05-24 15:45

Συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου


Την Τρίτη 28-05-2024 και ώρα 9:30 συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-01-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του 2ου Υποέργου «Εκσυγχρονισμός αντλιοστασίων ΤΟΕΒ Μπόιδα Μαυρής», προϋπολογισμού € 1.510.000,00 με ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Μπόιδα - Μαυρής», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036169474 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων».

2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 01-03-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του 1ου υποέργου «Σχεδιασμός και αναβάθμιση αρδευτικού δικτύου Αγ. Γεωργίου Γλυκόριζου – Αγωγοί μεταφοράς νερού από το αντλιοστάσιο του Αγ. Γεωργίου» προϋπολογισμού € 784.845,81 με ΦΠΑ της ομώνυμης πράξης, με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036174270 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων».

3. Έγκριση του από 16-05-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του 1ου Υποέργου «Αντικατάσταση τμήματος χαλύβδινου αγωγού στο δίκτυο άρδευσης αντλιοστασίου Α4 Πριάλας εγγειοβελτιωτικού έργου Μπόιδα - Μαυρής», προϋπολογισμού € 640.000,00 με ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Μπόιδα – Μαυρής», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0022041074 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων».

4. Έγκριση του από 20-05-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αντικατάστασης και επισκευής μετόπης θύρας φράγματος ΔΟ Βόσσας του ΤΟΕΒ Ζώνης Λούρου», προϋπολογισμού 62.372,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

5. Έγκριση του από 30-04-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τεχνικός σύμβουλος για την μελέτη γέφυρας στην περιοχή Φιλιππιάδας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

6. Έγκριση του από 20-05-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευσημε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση τοποθέτηση πλέγματος στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης (θέση Ασφάκα)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

7. Έγκριση του από 15-05-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη έργων τμηματικής διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας στο ρέμα Καρυδά και τάφρου Παντοκράτορα του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 173.307,44 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

8. Έγκριση του από 20-05-2024Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση τοποθέτηση βραχοπλέγματος σε επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

9. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου Λευκοθέας Δ. Ζίτσας Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

10. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση οδοποιίας της συνδετήριας οδού με επαρχιακή οδό Κάτω Πεδινών – Αρίστης Ζαγορίου», προϋπολογισμού 91.000,00 € με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

11. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Παραμυθιάς, Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργας, για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη αποκατάστασης του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παραμυθίας», προϋπολογισμού 155.000,00 € με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

12. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου του Υπουργείου Πολιτισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ & Γαβριήλ Κατσικά Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

13. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Μετσόβου για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου, ήτοι την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής των έργων α) «Αποκατάσταση δρόμων Κοινότητας Χρυσοβίτσας», β) «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού Κοινότητας Χρυσοβίτσας», γ) «Τοιχοποιίες Δήμου Μετσόβου», δ) «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Ανθοχωρίου», ε) «Τοιχοποιίες Κοινότητας Ανθοχωρίου» και στ) «Συντήρηση – αντικατάσταση αποχετευτικού δικτύου Δήμου Μετσόβου».

14. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Μετσόβου για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου, ήτοι την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Διευθέτηση ομβρίων Μικρού Περιστερίου».

15. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Μετσόβου για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου, ήτοι την επίβλεψη του έργου «Αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Μετσόβου».

16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες πλήρους αναστήλωσης του παλαιού σχολαρχείου και του παλαιού παρθεναγωγείου Γαναδιού», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 31-07-2024.

17. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου χαράδρας Βίκου Ζαγορίου», αναδόχου Ευγένιου Παππά, μέχρι την 18-10-2024.

18. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων του Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου», αναδόχου «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 30-07-2024.

19. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση αγωγού ύδρευσης Λευκάδας στην περιοχή παράκαμψης Νικόπολης», αναδόχου «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με δ.τ. ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.», μέχρι την 15-07-2024.

20. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση απορροή όμβριων στην επαρχιακή οδό προς Μαλούνι Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)», αναδόχου Κόντη Χρήστου, μέχρι την 13-08-2024.

21. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στη διασταύρωση προς Τ.Κ. Νεοκαισάρειας», αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 31-12-2024.

22. Έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Κόνιτσας στα σημεία της διακλάδωσης επαρχιακής οδού προς Κρύα - Αγία Μαρίνα- Ελεούσα και εργοστάσιο γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ», αναδόχου «ΓΙΓΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.Ε.».

23. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός ρεμάτων περιοχής Βοτονοσίου (παροχή υπηρεσιών)».

24. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διαγνωστικές - διερευνητικές εργασίες αποτύπωσης και τεκμηρίωσης των τειχών του κάστρου του Αγίου Ανδρέα (παροχή υπηρεσιών)».

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Σύμβουλος υποστήριξης της ΔΤΕ Π.Η. για την εκπόνηση Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου».

26. Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης του έργου «Έργα Διευθέτησης Ρέματος Ξηροποτάμου Π.Ε. Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου», του Προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης".

27. Έγκριση Συμμετοχής / εκδήλωσης ενδιαφέροντος και Έγκριση Σχεδίου Εκτελεστικής Σύμβασης μεταξύ ΤΕΕ και Αναδόχου στο πλαίσιο της Συμφωνίας - Πλαίσιο για το Έργο «Έξυπνες Γέφυρες Περιφερειών».

28. Έγκριση του προσωρινού πίνακα παρακατάθεσης αποζημίωσης δικαιούχων ιδιοκτητών ακινήτων και επικείμενων που απαλλοτριώθηκαν για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση τροποποίηση 13ηςεπαρχιακής οδού Ν. Ιωαννίνων (Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας –Ζωοδόχος – Γραμμένο – Βαγενήτι – Πολύλοφος – Λύγγος)» στο Δήμο Ζίτσας του Ν. Ιωαννίνων, καθώς και των δικαστικών δαπανών, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 260/2023 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων.

29. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδοστρώματος επαρχιακής οδού Ανθοχωρίου – Βαλανιδιάς Δήμου Δωδώνης», αναδόχου «Γεωτεχνική Μηχανική Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.», μέχρι την 06-12-2024.

30. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων του νέου κλειστού Γυμναστηρίου Ιωαννίνων για την αγωνιστική περίοδο 2024-2025.

31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης λίθινων τοίχων και γκαλντεριμιού σύνδεσης επαρχιακού δικτύου με παραδοσιακό γεφύρι στο Ανθοχώρι Μετσόβου (παροχή υπηρεσιών)».

32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Παλαιοχωρίου Συρράκου και συντήρηση πρόσβασης προς Άγιο Γεώργιο (παροχή υπηρεσιών)».

33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση χωμάτινων οδών πρόσβασης παραγωγικών μονάδων στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)».

34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση και συμπλήρωση στηθαίων ασφαλείας οδικού δικτύου προς Κατάρα (παροχή υπηρεσιών)».

35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες συντήρησης, αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός γέφυρας belleyΡαφταναίων (παροχή υπηρεσιών)».

36. Έγκριση ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών με τους γονείς τους ή τους κατά νόμο επιτρόπους μαθητών και των ενηλίκων μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων με επιδόματα άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.

37. Έγκριση τροποποιημένων πινάκων δρομολογίων αναδόχων Δυναμικού Συστήματος Αγορών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων.

38. Απόφαση για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της Α.Π οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/47503/3013/30-04-2024 απόφασης της Γενικής Δ/νσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ.

39. Απόφαση για την μή άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 717/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε Ιωαννίνων οικ. έτους 2024για την πληρωμή συνδρομής έτους 2024, του «Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Ιωαννίνων - Σχεδία».

41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δημοσίευση της γνωστοποίησης της προκήρυξης (σε περίληψη) για την πρόσληψη ειδικού συνεργάτη, στην Περιφέρεια Ηπείρου.

42. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προσθήκη συμπληρωματικών στοιχείων (νέων παραγωγών, φωτογραφιών και θεματικών ενοτήτων) στην ιστοσελίδα προώθησης ηπειρωτικών προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2024.

43. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη φιλοξενία Ελβετών δημοσιογράφων έτους 2024.

44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση, με τον Πανηπειρωτικό Αθλητικό Σύλλογο Ιωαννίνων «ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ», αγώνων καλαθοσφαίρισης γυναικών, από 12 έως 17 Ιουνίου 2024, στα Ιωάννινα.

45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην εκδήλωση – συναυλία του Διεθνούς Κέντρου Ηπειρώτικης Μουσικής, με τίτλο «Έξι γυναίκες τραγουδάνε Ηπειρώτικα», που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουνίου 2024 στο Θέατρο ΕΗΜ, στα Ιωάννινα.

46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση με την Τριαθλητική Ομοσπονδία Ελλάδος, των πανελλήνιων πρωταθλημάτων OLYMPIC και MIDDLE, στις 16-06-2024.

47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για παράθεση δείπνου στο πλαίσιο επίσκεψης κλιμακίου Υπουργών, Υφυπουργών και Γ.Γ. Υπουργείων, στις 5 Ιουνίου 2024, στα Ιωάννινα.

48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

49. Έγκριση του από 15-05-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-05-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση πεδινού οδικού δικτύου της ΠΕ Άρτας για το έτος 2024», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.

50. Έγκριση του από 21-05-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 21-05-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνδρομή στην κατασκευή τεχνικών έργων (επένδυση πρανών, διαβάσεις κλπ) στραγγιστικού - αρδευτικού δικτύου Π.Ε. Άρτας για το έτος 2024», προϋπολογισμού € 140.000,00 με ΦΠΑ.

51. Έγκριση του από 22-05-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-05-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων υδατορεμάτων Π.Ε. Άρτας για το έτος 2024», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ.

52. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνδρομή στον καθαρισμό τάφρων και διωρύγων Π.Ε. Άρτας για το έτος 2024», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

53. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Νέες εργασίες συντήρησης του Δικαστικού Μεγάρου Άρτας», προϋπολογισμού € 148.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

54. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση διανομαρχιακού δρόμου Άρτας Ευρυτανίας (Τμήμα Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη Δήμου Τετραφυλλίας Β΄ Φάση)», αναδόχου «Κ/Ξ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. – ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-01-2025.

55. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για απόφραξη - καθαρισμό φρεατίων - τεχνικών κατασκευών απορροής ομβρίων επί του επαρχιακού δικτύου για το έτος 2024».

56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και για εργασίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Άρτας.

58. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη) και λιπαντικών για τα έτη 2025, 2026 και 2027 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητάς της.

59. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας γραφικής ύλης, χαρτιού εκτύπωσης και αναλωσίμων εκτυπωτών και φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Άρτας, για το έτος 2024.

60. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 19-03-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Οδικό Κύκλωμα Μουργκάνας - Αποκατάσταση Ζημιών - Οριζόντια Σήμανση», προϋπολογισμού € 700.000,00 με ΦΠΑ.

61. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Προδρομίου στην Ε.Ο. Παραμυθιάς – Γλυκής», αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ».

62. Έγκριση του Πρακτικού Νο2/15-05-2024 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης για το τμήμα Α) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Ανάδειξη εργολάβων / μειοδοτών για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες (Τμήμα Α, προϋπολογισμού € 18.441,60 με ΦΠΑ) και για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό των προστατευόμενων ελαιοδέντρων (Τμήμα Β, προϋπολογισμού € 118.460,16 με ΦΠΑ), στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2024 σε Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες εντός χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας», συνολικού προϋπολογισμού € 136.901,76 με ΦΠΑ 13%, και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για το τμήμα Α.

63. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/22-05-2024 της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2α του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη μειοδότη για την παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό των προστατευόμενων ελαιοδέντρων (άγονο Τμήμα Β της με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 347521 διακήρυξης), στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2024 σε Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες εντός χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 118.460,16 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

64. Έγκριση τροποποίησης, ως προς το οικονομικό αντικείμενο, της υπ’ αριθμ: 114585/15622/14-07-2023 συναφθείσας σύμβασης μεταξύ της ΠΕ Θεσπρωτίας και της εταιρείας «Express Facility Management Α.Ε.», για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στο ΚΕΔΑΣΥ Θεσπρωτίας, λόγω νομοθετικής ρύθμισης για την αύξηση του κατώτατου μισθού.

65. Έγκριση 8ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2023 - 2024.

66. Απόφαση επί αιτήματος του κ. Αλεξάνδρου Σταυρόπουλου, για εξωδικαστικό συμβιβασμό, με καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου για υλικές ζημιές από τροχαίο συμβάν.

67. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή τεχνικών έργων διευθέτησης όμβριων υδάτων και εκτεταμένοι καθαρισμοί ερεισμάτων και πρανών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου κ. Άγγελου Τσιμπίκη, μέχρι την 19-09-2024.

68. Έγκριση των Πρακτικών 2/23-05-2024 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και 3/23-05-2024 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2024, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, προϋπολογισμού 93.078,10 € με Φ.Π.Α.

69. Έγκριση των όρων της Τέταρτης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, για τα σχολικά έτη 2024-2025 και 22025-2026, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 3.676.101,99 € με ΦΠΑ.

70. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π. Ε. Πρέβεζας.

71. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας, για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για τα έτη 2025 και 2026», συνολικού προϋπολογισμού € 640.038,28 με ΦΠΑ.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img

img