Αναρτήθηκε στις:10-05-18 17:06

Εναρκτήρια συνάντηση του έργου διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία IR2MA


Τη Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018, έχει προγραμματιστεί η εναρκτήρια συνάντηση του έργου διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία (Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) IR2MA, στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Ηπείρου.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, το απόγευμα της ίδιας ημέρας (14/5), από 18:00΄-19:30΄ θα γίνει δημόσια παρουσίαση του έργου στις αρχές του τόπου, τους φορείς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Το έργο IR2MA, είναι ένα από τα 41 έργα που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης για κοινά έργα, του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία (Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020, http://greece-italy.eu/).

Το έργο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2018 και αναμένεται να διαρκέσει 24 μήνες. Επικεφαλής εταίρος είναι το ΤΕΙ Ηπείρου (http://www.teiep.gr/), μέσω του Εργαστηρίου Γεωργικής Μηχανικής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων. Στο έργο συμμετέχουν άλλοι τέσσερεις εταίροι, η Περιφέρεια Ηπείρου (http://www.php.gov.gr/), τα ερευνητικά ινστιτούτα Istituto Scienze delle Produzioni Alimentari (http://www.ispacnr.it/) και Istituto Agronomico Mediterraneo – BARI (http://www.iamb.it/), ο Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Consorzio Per La Bonifica Della Capitanata (http://consorzio.fg.it/) καθώς και η Περιφέρεια της Απουλίας (http://www.regione.puglia.it/) ως συνδεδεμένος εταίρος.

Έχοντας ως βάση το ότι ο μεγαλύτερος χρήστης νερού στην περιοχή εφαρμογής του
έργου είναι η γεωργία, σκοπός του IR2MA είναι να δημιουργήσει υποδομές για την υποστήριξη της αποτελεσματικής διαχείρισης των αρδεύσεων, κυρίως μέσα από συλλογικά συστήματα άρδευσης. Βασική αναφορά σε κάθε περίπτωση αποτελεί η Οδηγία Πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/EC και το γενικότερο πλαίσιο προστασίας των υδάτινων πόρων που προκύπτει από αυτή. Βελτίωση της διαχείρισης των αρδεύσεων αναμένεται να συμβάλει σε μείωση του κόστους λειτουργίας των οργανισμών εγγείων βελτιώσεων, σε άμεση μείωση του καλλιεργητικού κόστους αλλά και την προστασία των οικοσυστημάτων όπου καταλήγουν οι απορροές. Τα τελευταία είναι σε πολλές περιπτώσεις ευαίσθητα οικοσυστήματα που προστατεύονται από διεθνείς συνθήκες (Ramsar, NATURA2000 κ.α.).

Στην περιοχή της Ηπείρου, στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται μία σειρά από δράσεις όπως: υποστήριξη οργανισμών εγγείων βελτιώσεων, επέκταση του συστήματος αγρο-μετεωρολογικής πληροφορίας και παροχής συμβουλών άρδευσης που λειτουργεί από το 2015 στην πεδιάδα της Άρτας και σε άλλες περιοχές της Ηπείρου, εδαφολογικές αναλύσεις, εκπαιδευτικές δράσεις κλπ. Το υφιστάμενο σύστημα, χρηματοδοτήθηκε από το έργο ETCP GR-IT 2007-2013 IRMA και καλύπτει μία έκταση σχεδόν 80.000 στρεμμάτων στην πεδιάδα της Άρτας (http://arta.irrigation-management.eu/), προσφέροντας πολύτιμη πληροφορία για καλλιέργειες όπως το ακτινίδιο, τα εσπεριδοειδή, η ελιά κοκ.

Στο πλαίσιο του IR2MA, θα δημιουργηθούν αντίστοιχα συστήματα με αγρο-μετεωρολογικούς σταθμούς και πλατφόρμες παροχής πληροφορίας και συμβουλών για το Λούρο και την χερσόνησο της Πρέβεζας, και περιοχές με γεωργική δραστηριότητα στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, την Κόνιτσα, την Κεστρίνη και το Μεσοπόταμο.

img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ