Αναρτήθηκε στις:16-02-18 12:25

Τρεις θέσεις μόνιμης εργασίας στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη


Ενημερώνουμε τους δημότες του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ ηλικίας 18 ετών και άνω.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία έχει ως ακολούθως:

- Για τις κατηγορίες Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 26 Φεβρουαρίου ηµέρα ∆ευτέρα και λήγει στις 13 Μαρτίου 2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εµπρόθεσµο της αίτησης κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

- Για την κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 20 Φεβρουαρίου ηµέρα Τρίτη και λήγει στις 7 Μαρτίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Το εµπρόθεσµο της αίτησης κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

- Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 8 Μαρτίου ηµέρα Πέµπτη και λήγει στις 23 Μαρτίου 2018, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Το εµπρόθεσµο της αίτησης κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται - αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο - στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από πιστοποιημένους χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΑΣΕΠ, εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Η προθεσµία υποβολής της εκτυπωµένης µορφής της ηλεκτρονικής αίτησης, µε τα επισυναπτόµενα δικαιολογητικά λήγει µε την πάροδο της 16ης Μαρτίου 2018, ηµέρας Παρασκευής για τις κατηγορίες Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, µε την πάροδο της 12ης Μαρτίου 2018, ηµέρας ∆ευτέρας για την κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και µε την πάροδο της 27ης Μαρτίου 2018, ηµέρας Τρίτης για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Το εµπρόθεσµο της ταχυδροµικής αποστολής αυτών κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία της ταχυδροµικής σήµανσης. Για τους υποψήφιους της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Όσον αφορά στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη προβλέπεται να καλυφθούν τρεις (3) θέσεις στις κάτωθι ειδικότητες:


1) ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ

2) ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ

3) ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ


Επισημαίνεται τέλος ότι στο σύνολο της Προκήρυξης προβλέπονται 1.224 θέσεις, εκ των οποίων 816 θέσεις για άτομα με αναπηρία 50% και άνω και 408 θέσεις για άτομο με αδερφό, σύζυγο, τέκνο με αναπηρία 67% ή και τέκνο ατόμου με αναπηρία 67% και άνω, ΔΕ και ΥΕ Εκπαίδευσης.

img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ