Αναρτήθηκε στις:13-06-24 16:13

Συνεδριάζει το ΔΣ Αρταίων τη Δευτέρα


Συνεδριάζει τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αρταίων για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επί της σύμφωνης γνώμης της επιτροπής για την ονομασία της πλατείας η οποία βρίσκεται έμπροσθεν του Ιερού Ναού Μαξίμου του Γραικού

2. Λήψη απόφασης για την ανακήρυξη ως επίτιμου Δημότη της πόλης της Άρτας του Θεοδοσίου Τάσιου

3. Επικύρωση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

4. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Αρταίων (άρθρο 75 του Ν.4555/18 ΦΕΚ 133/19-7-2018 τεύχος Α’)

5. Επί αιτήσεως της Δήμητρας Τζαλοκώστα

6. Λήψη απόφαση περί έγκρισης διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση μίας (1) αίθουσας που βρίσκεται αριστερά στο ισόγειο του δημοτικού καταστήματος (πρώην δημαρχείο) της Κοινότητας Γραμμενίτσας της Δημοτικής Ενότητας Βλαχέρνας του Δήμου Αρταίων για χρήση και λειτουργία ως γραφείο από φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Περί έγκρισης οικειοθελούς παραίτησης-αποχώρησης μισθώτριας από μισθωτική σχέση και τη συναινετική λύση της σχετικής σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού κατ/τος αριθ. (1,2,3,4) που βρίσκεται στην πλατεία του οικισμού των Αγίων Αναργύρων του Δήμου Αρταίων.

7. Έγκριση συνδιοργάνωσης μιας έκτακτης εκδήλωσης της μελέτης ετήσιων αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων

8. Τροποποίηση της με αριθ.35/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

9. Έγκριση της αριθμ. 202/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής η οποία αφορά: Διατύπωση απόψεων επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου «Ε.Π.Ο εγκατάστασης πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 31.400 ορνίθων κρεατοπαραγωγης με υδρογεώτρηση στη θέση «Καιζες» της Τ.Κ. Κεραματών Δ. Αρταίων Π.Ε. Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου»

10. Παράταση συνολικής διάρκειας σύμβασης για το έργο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Έξυπνης Πόλης και Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Αρταίων

11. Έγκριση της αριθμ.226/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής η οποία αφορά: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) για την ενσωμάτωση των νομικών προσώπωνimg

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img

img